top of page
  • TULE

Teet Randma. Porto Franco kriminaalasjas tuleb nõuda Keskerakonna sundlõpetamist


Teet Randma


MTÜ Eesti Keskerakond on tänaseks mitmel korral kriminaalselt süüdi mõistetud. Viimane kriminaalkaristus on 2019 septembrist varjatud rahastuse eest, mille tingimusliku karistuse periood 18 kuud pole veel läbi. 2015. aastal mõisteti MTÜ Eesti Keskerakond juriidilise isikuna kriminaalkorras süüdi dokumendi võltsimises, mis on seotud olematu sularaha annetuse legiteerimise katsega.Eestis on süütuse presumptsioon, kuid karistusregistri järgi tundub, et Keskerakond ei ole võimeline õppima oma vigadest ja tegemist on paadunud kriminaalse organisatsiooniga, kellele hoiatavad karistused ei avalda mõju. Trahvid ja sunnirahad on riigi valitsemises juhitavate summade kõrval tühised ja need saab kompenseerida uute varjatud annetustega.


Korrumpeerunud organisatsioonid ei lõpeta vahelejäämisel oma kriminaalset tegevust, nad tõstavad rafineerituse taset, kuna selle liikmed näevad probleemi vahelejäämise faktis, mitte tegevuse amoraalsuses või seadusevastasuses.


Tsiivilseadustiku üldosa §40 punkt 1, lõige 1 näeb ette juriidilise isiku sundlõpetamise, kui juriidilise isiku eesmärk või tegevus on vastuolus seaduse, avaliku korra või heade kommetega.


Kriminaalkaristus näitab, et juriidilise isiku tegevus on olnud vastuolus seadusega. Korduv kriminaalkaristus ilmestab, et tegemist on juriidilise isiku süsteemse seadusevastase tegevusega.


Mittetulundusühingute seadus § 40 sätestab: “(1) Mittetulundusühing lõpetatakse kohtumäärusega valdkonna eest vastutava ministri või muu huvitatud isiku nõudel: 3) muudel tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 40 sätestatud alustel. (3) Kohus võib sundlõpetamise otsustada ka omal algatusel, kui seadusest ei tulene teisiti.”


Üks kord võib kõigile eksimuse andeks anda, kuid järjekordse kriminaalkaristuse jõustumisel tuleb kriminaalne organisatsioon sundlõpetada, et vältida kleptokraatia ja korruptsiooni edasi kandumist järgmisele poliitikute põlvkonnale. Me ehitame kõik Eesti Vabariiki ja seda ei saa teha kleptokraatlikel põhimõtetel.コメント


bottom of page