top of page
Keskkond-kogukond-kodanik.png

Eesti Tulevikuerakonna programm

Inimene on osa loodusest ning saab elada ainult puhtas ja elurikkas keskkonnas. Kui seda enam ei ole, siis on lõpp ka inimkonnal ja miski siin ei aita. Meil on ainult üks Eesti ja üks maakera, kus elada; teist ei ole kuskilt võtta. Et edasi kesta, peame neid hoidma. Sellepärast on meie poliitika esimene aluspõhimõte KESKKONDLIKKUS.

Inimese esmane elukeskkond on kogukond. Olgu see siis pere, küla, linnaosa, ühistu või midagi muud. Riik algab kogukonnast. Kogukonnal peab olema esmane ja lõplik otsustusõigus kohalike asjade üle. Riigi keskvalitsus peab kogukondi kuulama ja neid toetama. Sellepärast on meie poliitika teine alupõhimõte KOGUKONDLIKKUS.

Riik on just nii vaba, tugev ja iseseisev, kui vaba, tugev ja iseseisev on iga tema kodanik. Riik peab usaldama oma kodanikku, mitte piirama tema elu ega sekkuma liigselt tema tegevusse. Riigi hool on tagada tingimused vaba, vastutustundliku ja ise hakkamasaava kodaniku arenguks. Sellepärast on meie poliitika kolmas aluspõhimõte tugev KODANIKUÜHISKOND.

Meie ühine eesmärk on Eesti, kus:

 • austatakse ja kaitstakse inimese vabadust;

 • otsuseid tehakse otsedemokraatia abil;

 • otsustamine toimub altpoolt ülespoole;

 • tugev ise hakkamasaav kogukond on riigi alustala;

 • kõigil on võrdsed võimalused poliitikas osaleda;

 • inimeste õnnelikkus ja elurikas elukeskkond on tähtsam kui statistiline majanduskasv;

 • majandustegevus lähtub keskkonnahoidlikkuse põhimõttest;

 • inimesed hoiavad ja taastavad loodust;

 • toit on puhas ning kasvatatud loodust säästvalt;

 • energiat toodetakse taastuvatest allikatest loodust saastamata;

 • kaasaegne õppijakeskne haridus on riigi tähtsaim prioriteet;

 • kultuuripärandit hoitakse ning antakse edasi järgmistele põlvkondadele;

 • teadmispõhine Eesti on saanud loosungist tegelikkuseks;

 • igal tasandil leitakse ning viiakse ellu nutikaid ja loodushoidlikke lahendusi;

 • elanike hea tervis tagatakse puhta õhu, vee ja toiduga ning tervislike eluviisidega ja vananemine on väärikas.

I  Elurikkust hoidev ja taastav nutikas majandus

 1. Meie eesmärk on ettevõtlike inimeste poolt suurendatava väärtuse kasv, mis on loodud keskkonda säästvalt, parandavalt ja nutikalt.

 2. Me leiame, et majandustegevus peab olema suunatud sellele, et saame vabade, tervete ja õnnelikena elada ja ennast teostada, sh hoides, taastades ja säästlikult kasutades looduse liigirikkust kui inimkonna säilimise ainukeseks tagatiseks olevat olulisimat vara.

 3. Me toetame ja edendame ringmajandust, sinimajandust, sotsiaalset ning elustiiliettevõtlust.

 4. Nii nagu igas eluvaldkonnas, nii ka majanduses, eelistame tasakaaluprintsiipi: sama palju kui võtad, anna ka tagasi.

 5. Me seisame selle eest, et üleilmselt kokkulepitud keskkonna- ja kliimaeesmärgid saaksid majandustegevuse pikaajalisel planeerimisel tegeliku sisu.

 6. Me teeme teoks põlevkivikasutusest järkjärgulise loobumise ja saavutame Eesti süsinikuneutraalsuse enne aastat 2050.

 7. Me viime energiatootmise täielikult üle taastuvatele allikatele; energiatootmine peab olema hajutatud, koos tarkade võrkude ja kasutamiseks tarvilike ühendustega.

 8. Me peame elutähtsaks toiduainete ja esmatarbekaupade tootmist võimalikult tarbija lähedal, et tagada toidujulgeolek ja strateegilised varud ning vähendada transpordiga kaasnevat keskkonnasaastet.

 9. Me toetame riiklike regulatsioonide ja maksusoodustustega mahepõllundust ja mahetoodete levikut, kogukonnapõhise, kohaliku tootmise ja tarbimise arengut ning loodushoidlikke majandusvõtteid.

 10. Me leiame, et riik peab inimeste majandustegevusse ja ettevõtlusse sekkuma nii vähe kui võimalik. Riigi osaks on luua ja tagada soodus ning loodust hoidev majanduskeskkond.

 11. Me pooldame paindlikku ja eristavat maksupoliitikat. Me vähendame tööjõumakse, ning maksustame pigem tarbimist. Vähendame alustavate ning mikro- ja väike-ettevõtete maksukoormust.

 12. Me anname eelisarengu nutikale ettevõtlusele, soodustades teadusmahuka ja innovaatilise uue majanduse arengut. Riigi majanduspoliitika peab eelkõige toetama nutikaid ja paindlikke mikro- ja väike-ettevõtteid ning ühistulist ettevõtlust, kes suurendavad Eesti toodete ja teenuste mitmekesisust, suutes toota parema tarbimisväärtusega kestvamaid tooteid.

 13. Me suurendame riiklikke investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Loome paremad tingimused erainvesteeringutele teadusmahuka ja keskkonda säästva tootmise arendamiseks.

II  Kaasaegne ja rikastav haridus

 1. Me peame haridust riigi enesestmõistetavaks ja mööndusteta prioriteediks. Ainult tänapäevane haridus tagab Eesti ühiskonna ja riigi kestva arenguvõimekuse ning Eesti inimeste tugevuse, väärikuse ja tarkuse iseseisvate ja iseotsustavate kodanikena. Hariduse pealt ei tohi kokku hoida.

 2. Me tegutseme selle nimel, et jääb alles ja edeneb kodulähedane kool. Iga laps peab saama õppida oma kodu lähedal, ükskõik, missuguses Eestimaa paigas tema pere ka ei ela. Väikekoole ei tohi kinni panna, kui nende järele on kogukonnas vajadus.

 3. Me viime ellu kauaoodatud haridusreformi, mis tagab eestikeelse hariduse kättesaadavuse igal haridusastmel kõigile Eesti elanikele.

 4. Me teeme teoks uued paindlikud haridusmudelid, kus on võidule pääsenud isiksuskeskne lähenemine, õpetaja ja õpilase loov koostöö. Koolides rakendatakse rohkem tegevus- ja kogemusõpet.

 5. Me muudame haridusprogramme nii, et neis on suurem osakaal inimest ja maailma seostava vaimsuse, kõlbluse, keskkonnateadlikkuse ja vastutustunde kasvatamisel ning kultuuripärandi tundmaõppimisel ja hoidmisel.

 6. Me tagame ülikoolide akadeemilised vabadused ning suurendame kõrghariduse ja teaduse sisurikkust ja konkurentsivõimet riiklike investeeringute suurendamisega kõrgharidusse ja teadusesse.

III  Alt üles toimiv tõhus riik

 1. Me muudame riigi lihtsamaks ja tõhusamaks. Me vähendame ja lihtsustame seadusandlust ja asjaajamist, kärbime riigiaparaati ja bürokraatiat.

 2. Me suurendame kõikide inimeste võimalust osaleda poliitikas. Selleks muudame erakonnaseadust ja valimisseadust nii, et erakondade asutamine oleks lihtsam ja kõikidele erakondadele oleks valimistel tagatud võrdsed võimalused.

 3. Viime kriminaalseadusandlusesse poliitilise korruptsiooni mõiste, mis võimaldab selgemat vahet teha erakondade ja riigi huvide vahel. Kaotame erakondlikud "toiduahelad" ja muudame võimatuks igasuguste hämarate ja JOKK-skeemide kasutamise erakondade rahastamisel.

 4. Me lubame üksikisikute ja erakondade valimisliidud taas Riigikogu valimistele.

 5. Me tugevdame otsedemokraatiat ja muudame rahvahääletuste tulemused siduvaks nii kohaliku kui ka kogu riigi poliitika kujundamisel.

 6. Me lähtume põhimõttest, et otsustamine igal tasandil on teadmispõhine, läbipaistev ja professionaalne.

 7. Me detsentraliseerime riiki ja viime otsustamise inimestele lähemale, rakendame põhimõtet, et riik peab toimima nii suures osas, kui võimalik, altpoolt ülespoole. Kõik otsused, mida saab ja on mõistlik teha kohapeal (kogukonna, küla, valla, linna tasandil), tehaksegi kohapeal ja riik ei sekku kohalikku elukorraldusse.

 8. Me vabastame kohalikud omavalitsused valitsevate erakondade diktaadi alt ning anname omavalitsustele suurema otsustusõiguse, suurendame omavalitsuste iseseisvat tulubaasi ja anname neile suurema õiguse kasutada kogutud maksuraha kohalikes huvides vajamata riigipoolset ümberjagamist.

 9. Me delegeerime riigile ainult kogu riigi ja rahva hüveolu ning julgeolekut puudutavate valdkondade (haridus, tervishoid, sisejulgeolek, riigikaitse) korraldamise ja rahastamise.

 10. Me jälgime, et maksuraha kasutataks mõistlikult ja sihipäraselt kogu rahva, mitte valitsevate erakondade huvides.

 11. Me tagame Eesti kui e-riigi teenuste edasiarendamise ja nende töökindluse ning viime praegused bürokraatlikud protsessid ametnikukesksest inimesekeskseks parima võimaliku IT abiga. Sellega aitame kaasa majanduse konkurentsivõime ja kodanike heaolu kasvule ning tõhusamale riigivalitsemisele.

 12. Me võimaldame kõikidele Eesti ettevõtetele ja kodudele ligipääsu kiirele internetile ja neil endil ka internetiteenuseid osutada.

 13. Me teeme e-riigi teenused kättesaadavaks ka mobiilirakendustel.

IV  Kogukondlikkus ehk hajus riik

 1. Me peame hästi toimiva riigi ja ühiskonna alustalaks inimeste ühiselus ja -tegevuses loomulikul teel kujunenud kogukonda. Riigi poliitika peab sellest lähtuma ja elujõuliste kogukondade toimimist igati soodustama.

 2. Me anname kogukondadele ja omavalitsustele esmase otsustusõiguse kohaliku elutegevuse planeerimisel ja korraldamisel, sh ka loodusvarade ekspluateerimise ning riigimetsade majandamise ulatuse ja iseloomu üle otsustamisel. Leiame, et see on riigile ka kõige otstarbekam viis riiki pidada.

 3. Meie vaates lähtub kogukondlik otsustusmudel elurikkuse ja elukeskkonna kestma jäämise eesmärgist ning hõlmab selget vastutust ning järelevalvet.

 4. Me hoiame ja väestame Eesti põliskogukondi ja pärandkultuure, tugevdades sellega kogukondade toimetulekut ja toetades ühistegevuse keskset regionaalpoliitikat.

 5. Me näeme Eestit riigina, kus on võimalik täisväärtuslikult elada nii pealinnas kui ka igal pool mujal ning kus riigi vastutuses olevad avalikud teenused on võrdselt kättesaadavad üle kogu Eesti.

 6. Euroopa Liidu struktuurifondide abi tõhusamaks rakendamiseks ja Eesti ühtlast arengut silmas pidades määratleme Eesti kahe arengupiirkonnana, mis tagab eurotoetuste jõudmise ka väljapoole Tallinna ja tema „kuldset ringi“ ning elavdaks oluliselt majandust tõmbekeskustest kaugemal.

V  Kodanike kindlustunne ja laiapõhjaline julgeolek

 1. Me tõdeme, et vaba riiki tahab ja suudab kaitsta vaba, terve, haritud, ettevõtlik ja jõukas kodanik. Meie Eesti riik panustab oma kodanike julgeolekut ja kindlustunnet silmas pidades võrdväärselt kõikidesse valdkondadesse, mis sellist inimest kasvatavad ja kujundavad, eelkõige kultuuri, haridusse, tervishoidu, ettevõtlusse. Tugev ja toimiv julgeolekusüsteem kujuneb nende pinnal.

 2. Me näeme tervishoiu esmaülesandena terve olemist, inimeste tervise hoidmist, ja alles seejärel haiguste ravi. Me pöörame esmatähelepanu haiguste vältimisele ning tervete eluviiside ja haigusi ennetava meditsiini arendamisele.

 3. Kuna haigused ei ole siiski kadunud, peame oluliseks toimiva ja tõhusa kaasaegse tervishoiu- ja arstiabisüsteemi arendamist. Selle tõhus korraldamine ja piisava rahastuse tagamine on riigi suur hool ja ülesanne.

 4. Me leiame, et Eesti kodanike, perede ja kogukondade kindlustunne ning riigi laiapõhjaline julgeolek peavad olema üles ehitatud eri valdkondade igakülgsele koostööle. Kaitsevägi, politsei-, piirivalve- ja päästeteenistus on ainult osa sellest, jäämäe tipp.

 5. Kõikehõlmava hästi toimiva julgeolekusüsteemi peamisteks tagatiseks peame vee-, toidu-, õigus-, küber- ja energiajulgeolekut ning avatud, läbipaistvat, korruptsioonivaba ja kaasavat poliitikat.

 6. Meie Eesti riigikaitse on üles ehitatud laiapõhjaliselt ning läbi põimunud erineva tasandi riigi-, era- ja kolmanda sektori struktuuridega. Me panustame ennetavasse valmisolekusse ja kodanikukaitsesse.

 7. Me toetame kohustuslikku ajateenistust ja Kaitseliidu tegevust, kuid Eesti julgeoleku aluspõhimõtteks peame inimeste kogukondliku hakkamasaamise jõustamist ning iga inimese isikliku motivatsiooni ja aktiivsuse kasvatamist.

VI  Eesti maailmas

 1. Meie välispoliitika peamine eesmärk on kaitsta Eesti rahvuslikke huve ning esindada ja kaitsta välissuhtluse kaudu Eesti kodanike huve mujal maailmas.

 2. Meile on väga tähtis seista rahvusvahelistes suhetes vabaduse, demokraatia, õiguse ja õigluse ideaalide eest. Riigina peame olema valmis võtma julguse ja vastutuse olla nende ideaalide kandjaks ja eestkõnelejaks.

 3. Globaalpoliitikas toetame multilateraalse maailmakorra jätkumist ja tugevdamist kahepoolsete „diilide“ asemel ning ÜRO rolli jätkumist globaalsete läbirääkimiste ja kokkulepete platvormina.

 4. Pooldame tõhusalt toimivat ja suveräänsete liikmesriikide solidaarsusele tuginevat Euroopa Liitu ning Eesti aktiivset panustamist selles.

 5. Oleme seisukohal, et sõja-, majandus- ja keskkonnapõgenike probleeme tuleb ennetada või lahendada need nende tekkekohas.

 6. Toetame rahvaste enesemääramisõiguse teostamist rahumeelsel teel ja kultuurilist suveräänsust. Peame oluliseks põlisrahvaste õiguste ja soovide arvestamist ning tegelikku tagamist.

 7. Peame tähtsaks aktiivset ja igakülgset rahvusvahelist koostööd riikide ja organisatsioonidega globaalsete keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamise nimel.

bottom of page