top of page
  • TULE

Eesti Tulevikuerakond: rohepopulism ei lahenda tekkinud probleeme
Viimastel aastatel on paljud erakonnad oma sõnumites esile tõstnud

looduskeskkonna hoidmise vajadust. Kahjuks ei lähe aga sõnad ja teod

omavahel kokku. Raiemahtude osas ei ole jõutud kokkuleppele juba väga

pikka aega, kestab nn metsasõda.


Kuigi keskkonnaministeerium kinnitab, et kasvavat metsa tuleb aina

juurde ja ohtu üleraieks ei ole, on reaalsus teistsugune. Ei pea olema

metsandusekspert, et tunnetada raiesurvet rahvusparkides,

looduskaitsealadel või kogukondade jaoks olulistes metsades.


Eesti Tulevikuerakond annab endale selgelt aru, et ilma majanduseta ei

ole riiki, kuid pooldab selle (sh metsa- ja puidutööstuse)

jätkusuutlikku arengut, kus tuleb lähtuda ümbritseva looduskeskkonna

kandevõimest.


Hooletu ja ükskõikse raietegevuse käigus loomade hukkumise või häirimise

põhjustamine, eriti nende sigimisperioodil, vähendab nende arvukust ja

muudab nende edasise käekäigu oluliselt halvemaks. Kutsume üles kõiki

isikuid sellisest looduskeskkonda rikkuvast raietegevusest hoiduma.

Keskkonnaministeerium peab aga tagama seaduste sisulise täitmise.


Riigikogus esindatud erakonnad, Eesti Reformierakond, Eesti Keskerakond,

Erakond Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ning Eesti Konservatiivne

Rahvaerakond, ei ole mõistnud olukorra tõsidust. Oma programmilistes

sõnumites ei ole valijale lubatut valitsedes ellu viidud, sageli on

tegutsetud lausa vastupidiselt lubatule. Rohepopulism ja tühjad

lubadused ei lahenda tekkinud probleeme!


Luues vaid ühele (metsa suurtööstuse) poolele soodustingimusi, viib see

varem või hiljem öko- ja majanduskollapsini. Leiame, et Eestis on vaja

looduskeskkonna, sh metsa ökosüsteemiga seotud otsuste kujundamisel

lõpetada teerullitaktika ning kaasata arengukavade koostamisse sõna- ja

otsustusõigusega ka looduskaitseühendused ning nendega koostööd tegevad

loodusteadlased. Samuti peab kehtestama kestlikud piirid

loodusressursside kasutamisele, mis saaksid kogu edasise tegevuse

planeerimise aluseks.


Arusaama metsa majandamisest on vaja muuta niimoodi, et sellest saavad

kasu kõik osapooled: ökosüsteem on alalhoitud, metsa- ja puidutööstus

ning turism ja maaomanikud saavad kestlikult toimetada. Taastama peab

sõltumatu keskkonnajärelevalve süsteemi.


“Valitsus peab alustama Riigi Metsamajandamise Keskuse

reorganiseerimisest. Kasumiootusest loobumine ei vähenda kuidagi nende

aastaseid raiemahte, pigem laseb väikesel pundil veelgi rohkem rahva

raha raisata,” ütles Eesti Tulevikuerakonna president Lauri Tõnspoeg ja

lisas: “ RMK-st peab saama eelarveline asutus, mille eesmärk on meie

metsi hoida, mitte maha parseldada.“


Ootame seadusandja poolt sisukaid otsuseid ja valitsuselt reaalseid

tegusid looduskeskkonna hoidmisel.


Eesti Tulevikuerakond


5. aprill 2021


Lisainfo:

Lauri Tõnspoeg

Eesti Tulevikuerakond, president


コメント


bottom of page